top of page

Hướng dẫn trước khi soạn bài viết

Nên làm gì trước khi bắt đầu viết?

Xem thủ tục hành chính tại website bộ phận 1 cửa

Tra cứu Thông Tư, Nghị Định, Luật liên quan

Kiểm tra biểu mẫu, tờ khai đính kèm Thông tư

Xem các bài viết mẫu của người khác

Button

Xem hướng dẫn về cách viết nội dung, tiêu đề và kết luận về một bài viết, cách lựa chọn hình thức bài viết phù hợp và cách xác định phạm vi viết bài để không mất thời gian, không lệch đề

Tham khảo thêm ý kiến Tổ Thư ký ra đề (nếu chưa rõ đề)

Người viết nhận bài viết từ ai, ở đâu, như thế nào?

Click vào Link sau để gửi để

Button

Sau khi viết xong, người viết gửi bài viết đi như thế nào?

Tôi nhận bài viết như the

Button

Thư ký giao bài lấy bài viết từ 

bottom of page