top of page
PoChecks.Logo.095E4E.png

BIỂU GIÁ

​NON GUARANTEED
Grab/xin việc/ giấy phép/ Visa
GUARANTEED
VN, Á, Phi, Fo, Phiếu 12

$66 x 2

High-Quality-Guaranteed.png

150K

Đóng hồ sơ

600K + 200K

Làm tại 1 cửa

300K+200K

Tài xế + Xin việc

450K + 450K

Visa + Giấy phép +

B12H

15 - 20 days

B2SG

15 - 20 days

B1SG

15 - 20 days

B1VP

15 - 20 days

Discounted 1 level per Pack

1.500.000 đ x 2

2.000.000 đ x 2

$88 x 2

3.000.000 đ x 2

$132 x 2

B12S

15 days

B12A

10 days

B12P

7 days

GUARANTEED
Âu Mỹ Úc, Phiếu 1
GUARANTEED
Âu Mỹ Úc, Phiếu 2
High-Quality-Guaranteed.png
High-Quality-Guaranteed.png

1.250.000 đ x 2

2.000.000 đ x 2

3.000.000 đ x 2

3.500.000 đ x 2

$55 x 2

$88 x 2

$132 x 2

$154 x 2

A1B

~26 days

A1S

20 days

A1A

15 days

A1P

10 days

3.000.000 đ x 2

3.500.000 đ X 2

4.250.000 đ x 2

6.000.000 đ x 2

$132 x 2

$154 x 2

$187 x 2

$264 x 2

A2B

20 days

A2S

15 days

A2A

10 days

A2P

7 days

BIỂU GIÁ

Tham chiếu theo tỷ giá bán của Eximbank

bottom of page